รถโรงเรียน School Rangers [EP.44] | เทปพิเศษ Schoolympics 2018 ตอนที่ 1

รถโรงเรียน School Rangers [EP.44] | เทปพิเศษ Schoolympics 2018 ตอนที่ 1


Hello. Rot Rongrian School Rangers this week is bringing you the long-awaited, grand festival that will become a significant page of history. The number of many Rangers, artists and actors under GMMTV that we bring today is the highest in the history. Every one of them accepts the challenge to compete against each other and boast their skills show off their talents in this competition of pride. Who will bring their teams to victory? Who will be their team’s downfall? Or who will drag the team down? Catch all of this in our special episode “Rot Rongrian Schoolympics 2018” [Caption: So cool!!] [Caption: We’re here too!!] Hello Every Sunday, 12 O’clock This is School Rangers!!! Well, we said hello earlier Now, it’s time to say goodbye See you next week We just opened the show, Nicky Why are you in such a hurry? I’m too excited, there are so many people. Because today we open the show very grand All rangers are here This is the biggest event of our show School Rangers : Schoolympics 2018!!! And I want to say that today we have a lot of supporters There are more than 1,000 people in this hall Can you make some noise?!! A lot of people came All of them wear white Feel like you are here for Dhamma practice When we were open for register I’m telling you, just 3 minutes, 1,000 seats quota wow! 3 minutes and all seats were booked?? 3 minutes and still nobody booked anything. there were… were there? yess that means the ones who are here have nothing to do No!! they are here for us Oh,I see Thanks to everyone for packing your bags to be here “packing your bags here” Are they here for Scoolympics or runaways with their lovers? Why do they have to pack there bags? No, because this is so far from town So I feel bad for them No!! Not bad, I’m happy that they came we are happy So, we will do our best as an honour for School Rangers The winners have to be so proud of themselves and losers have to be punished. and will have a scar for the rest of their life that’s too long!! is it to that extent? That means Tay has a lot of scars then Now, it’s time that everyone is waiting for Competitons must have teams Today, we’ll be devided into 3 teams And the members of the teams will affect the games Because some have a combination of rangers that will make team win meanwhile some combinations will make them lose “disaster lover” like me and Tay Tawan The first person is Arm Still smile and ready for punishment No, I think, let’s say it this way All rangers will take turn to win and lose in different teams but all rangers who team up with Tay will lose. except for one person this one, too Did anyone win when they team up with Tay? New New New Did you? New with Tay Aof won, too You see, I told you it depend some people are destiny some people are… Now let’s split up which team will each ranger will be in? Are you ready?? YES!!! If you are ready 1 2 3 take off!! come on get in your teams purple green yellow Tay, come here!! You, come here!! Took off their jackets already Now, we know what team they are in. Purple Team Off Arm Nanon Chimon Yellow Team Nicky Tay Sing Mond and Green Team Leo Gun New We devided in to 3 colors there are Purple Green and Yellow so unlucky There is Tay Today, history will be re-written However, this is Schoolympics we cannot compete with just us Do you want to see more members? YES!! Starting from Yellow Team Make some noise for Yellow Team’s members Yellow Team’s supporting members are Singto White Mook Fiat Plustor Neo And this is Yellow Team’s members Make some noise!! Let’s see Green Team’s members Lee First Jan Toptap Guy Drake Phuwin Jan is pushing a cart for Lee!! How was it?? I like it You use a girl well We have a clear concept it’s time for my Purple Team listen to thier names carefully Purple Team’s members Purple team will strengthen their team by Krist Jane Mek Earth Gunsmile Frank Grand opening!! Oho!! really nice opening save your energy for the games, too calm down bro and this is Purple Team These are our 30 competitors Okay, so now we’ve seen our teammates’ faces let’s hear each team’s thought. Are we starting with my team? Yeah, you, with the yellow sock. Well, they decide to hear from the winning team first. Really? They honor us. Thanks a lot, Ssing. P’ Nicky! What are you doing? What? What are you trying to show? Nothing, nothing, nothing. Really, nothing. Now let’s hear your thought. Well, for purple team, I feel very confident Because we have the male lead and female lead And we have the villain. It’s complete. [Are you talking about me?] And we have Mek We have Frank. We have Earth. I’ve never been more confident than I am today. Krist, say a few words. Are you confident? I think, when we compete, it’s going to be similar to how we entered We looked very good on the outside but has nothing inside. Is that not right? I’ll do my best. You can’t f—ing beat me. Krist just pointed at Leo’s face and said “you can’t f—ing beat me.” Your younger bro doesn’t respect you at all. He pointed at your face and said “you can’t f—ing beat me.” I don’t think my current problem is Krist. It’s you. Can I ask Gunsmile to say something? Gunsmile, turn around and say something to purple team’s supporters. I don’t wanna talk too much. Why? It’s tiring. And we haven’t even started the game yet. Let’s move on to the next team. Let’s talk about our green team. Our team has a lot of young people. We have Drake. We have Phuwin, who is the youngest here. And we have P’ Leo, who is…. No, no, but P’ Leo, whenever we are in the same team, we never… Never what? We never won first place, but we also never lost. That was a good save. Don’t worry. Our team has Gun, our little mouse. And old cow. He’s always full of energy. Moreover, we have the best male lead number one in our company right now What’s your name again? You know, the young ones don’t respect you because you’re always like this. P’ Lee, please say how confident you are. I’m very confident because we have a growing child and an old man who doesn’t grow anymore. Sorry, bro. Sorry. If you’re going to be like this, no need to call me bro. Jan, say something. Sis, why did you bring a satellite plate? Nanon, why did you say mean words to her like that? It’s not to that extent. It’s just an S-sized pizza. But today, this team is going to win because they have me. Jan, we’re not competing who has the most weight, how can you win? Yellow team! Let’s stand up. We have every kind of people. I’ll show you our grandness. Singto, say something. Well, for yellow team, and especially Mook if you want to win, then just pray. Oh, wait, we have to boast, right? We’ll surely win. Just look at each of our members. But you seem like you have already lost with this member line-up. P’ Singto, listen, we have P’ Tay, so we’re already done. But my team already has a strategy. Our team strategy has 3 S, right P’ Tay? What are they? The first S is for Samachik (members). Our team has very diverse members. A lot of individual talents. The second S is for Samakkee (teamwork/unity.) The third S is for Sukoom. (Composure) P’ Tay, it seems like we have none of those things. We are the All-Star team. You mean Star of Doom? Let’s go with these 3 S. Sa-aad (clean), Sawang (bright), Sa-ngob (peaceful). We are wearing yellow because we prepare to become monks. As the proverb goes “loser is good.” (the second part of the proverb is “winner is evil.”) Our first sport, I’m sure everybody can play it. You all must have played it when you were young. Our first sport is skipping rope. Anyone can’t skip rope? White can’t! I have seen the episode that White guested in. Why can’t you do it? What happened that day? I jumped like shrimp that day. I’m so tired. Jan used to be a skipping rope champion, but now that she’s gained weight, she can’t jump a lot. I’m good at jumping rope. I’m better that jumping off the rooftop. Okay, that’s enough bluffing. We have the top students who excel in skipping ropes with us They’re from Sriayuddhaya School Please give them a warm welcome. Not that direction. They’re coming from this direction. Please come out. And this is the skipping rope team from Sriayuddhaya School This team is very united They won an award from Her Majesty Queen Sirikit. Earning the highest score in the category “Fast Team.” This sport requires accuracy and a lot of strength. Let’s have a chat with them! I want to ask you to relay some techniques you have for skipping rope to the yellow team. You’re that good, huh? Skipping rope requires focus to jump into the swinging rope and you need good teamwork as well as strength. That matches with our concept. So what awards have you won? We won an award from Her Majesty the Queen in the Fast category. I’ve never known that there’s a serious skipping rope competition. At a national level. How many people jump at the same time? Ten people jump and two people swing the rope. Hearing this, I can’t wait to see how you enter the rope and how fast you are. Let’s check it out. Let’s see what it’s like for ten people to jump at the same time. The students have shown their skipping rope skill to many people. So, today, we asked them to show their high-level skill in skipping rope to the Rangers Remember their techniques, Rangers! And the demonstration is done. The students managed to jump 19 times. Amazing! Could you tell who is going to win and who is going to lose? After seeing our top students skip rope, we’re not sure how much pressure this will add to each Ranger. Let me know if you want to give up. And that was an example from the students. Let me ask yellow team first. Do you think it’s difficult? White, tell him. I believe you can do it just like these students. It’s a piece of cake. We have had experiences before. It’s chill. Purple team? Our team has no worries. We’re good at entering and we’re fast. It’s chill. P’ Leo, what about our green team? I’m quite confident for this game because we have N’ Gun. When it comes to being fast, he’s the best. Ah, so when Off kept talking about fastness, he meant Gun. We don’t know whether we can do it, but let’s check out the rules first. Here’s the rule: in the first round, all ten members will have to jump as a team. We will count the number of times they jump and multiply it by 2. In the second round, each team will have to skip rope individually Each person can jump no more than 2 times. But they can go back to the queue and enter again as many rounds as they want. The team which has the highest total points from two rounds will be the winner and get the points. It seems that all the Rangers as well as their members feel dizzy by this skipping rope skills. Because some of them have never done it or have done so long ago that they can’t remember how to do it. So we let each team practice recall their skipping rope skills. Prepare your knees and come out to have a try! Ssing got through, beautifully. White is well-prepared. Singto also got through easily. Fiat made a mistake. It was not too bad. But can they do this well in the actual competition? Let’s take a look at green team’s practice round. Starting with Gun. Just jump in. If you don’t want to play yet, just make way for others to play first. Toptap got through, easily. Little Mouse comes out for the second time. And he didn’t make it. Wait, Leo, it’s just a rope. Where are you running off to? Let’s root for Gun one for time. Not sure if his friends are cheering or pushing him. Ready, go! Our little mouse finally did it! And Leo didn’t disappoint. He barely made it. We’re a bit concerned for this team. Now, it’s time for purple team’s practice round. Starting off with Krist. He made it through very easily. And what about Frank? Beautiful. It’s so easy for the Perfect Man. Nanon seems a little bit unsure. And he misses. Look at Off’s face. Is it that funny? Nanon asks for another chance. Piece of cake! Jen seems very worried. Do you have something to say? Your face is so twisted. Your friends have been cheering for too long that they wanna stop already, Jen. And she finally did it. They have all finished practicing. Let’s see how the first game will play out. The first team to play is yellow team. Yellow team managed to jump 11 times. Green team, don’t lose to them. You have seen how it’s done, green team. We are one! We can do it. First, don’t forget to tie your shoelaces. Check your shoelaces. Let me remind you that you only have one chance. Green team, are you ready? Let’s go! And the green team managed to jump 14 times! They’re all very happy. This will surely make other teams nervous. Since this is a big war, the purple team calls for an assembly for their victory. How will they perform? Let’s have a look. Let’s do 20! Can you do it? Yes! You only have one chance. If you miss it, then it’s over. Zero point. Are you ready? Purple team, go! Well, purple team isn’t greedy at all. That’s less than half of what they did in practice. Not sure what went wrong. If you like little things, then take your 3 jumps! But the team that is leading cannot let down their guards either. We still have the individual round left. Remember, each person can only jump 2 times at each turn. But the number of turns is unlimited. If you’re ready, then let’s go! Hey, Nicky, you already jump twice. Seems like he can’t find the timing to get out. The extra jumps don’t count. Now, it’s Mook’s turn. Everybody is worried. Let’s go! Mook did it. We need to celebrate! Everyone is yellow team has already taken one turn. They’re amazing! And Singto misses. But they did very well. They jumped 24 times in total. What a dark horse! It’s getting more and more fun. Since the yellow team did very well, let’s see how the green team does. Now, it’s the member we’re most concerned for. will he able to do it? He does exactly as he did in practice. It’s okay, little mouse. Each person has a different timing. Please cheer up our little mouse! Now the pressure is huge on the purple team, because they didn’t do well in the first round. How will they do in this round? Let’s cheer for them. The next person, go! That was beautiful. And then… it’s over at Frank’s turn. He entered at the wrong timing. It’s okay, Frank. The intense game has come to an end. Now, we want to know how each team performed Let’s check it out. In the team round, purple team jumped… 3 times. In the team round, you jumped 3 times. Multiply by two, you get 6. Plus, in the individual round, you jumped 6 times. So you get a total of 12 points. As for the green team. In the team round, you jumped…. 14 times. 14 times 2 is 28. Plus, in the individual around, you jumped 16 times. So, the total is 44. That’s a very small gap. Lastly, the yellow team. In the team round, yellow team jumped… 11 times. 11 times 2 equals 22. In the individual round, you jumped 24 times. So, the total is 46. You get first place! In conclusion, the yellow team is now leading with 2 points. The green team gets 1 point. Purple team gets 0 point. Wait, somebody asked if we should combine scores between teams, And Gun said “no, we can’t combine with purple team. They’re weak.” We’re not weak. The game just doesn’t fit our style. We still have 4-5 games left, right? The first game, we’re not serious about it. We need some time to warm up. I’m telling you, I’m going to catch up with you all with other games. But Nanon, I saw you jumped earlier you were lying on the floor at the end of both rounds. No, I want to let you know that I’m actually very good Good at talking. That’s great. And we want to thank you the top students from Sriayuddhaya School. Both Rangers and their fans are having fun. Is your energy already depleted? Today, we brought Est Play to quench your thirst. Each point is earned with blood, sweat, and tears. Everyone gave it their all. They’re not afraid of damaging their knees. Next up, we’ll see their skills in boxing. Let’s see whose skills will be perfect and whose will be poor. After we have jumped to the point of exhaustion we are still not done torturing… no, competing. Since this is Schoolympics 2018, there have to be more fun activities. Now, we have prepared boxing for them to play. If we’re ready, let’s go. So, now we’re done with one game. Only one game and we’re almost depleted of energy These days, I get tired just by standing and you asked me to jump. I don’t have energy left. But in the next game that we’re going to play, we don’t have to use as much strength or energy but it will require you to use your senses more. Let’s ask our members. Which sports have you guys played before? I never play anything. Petanque. Didn’t you play petanque? Oh, you’re right. Guy, you have an athletic build. What do you play? I play basketball. I wanna know what Jan plays. I do boxing. You ask her like this is asking to get punched. Jan, why don’t we have a one-on-one match? You guys are nothing. My team as an athlete from a national team. He’s a basketball in Thailand national team. Who? Neo, where are you? He’s there! Neo, please tell Leo… Yes, I’m a basketball player. Are you in the national youth team? / Yes. Where was your latest competition? / Indonesia. What’s the result? / Gold medal. How is that? My team also has an athlete. Tell them, Gunsmile. He plays football. I kick my wife. [Caption: bad example] But it doesn’t matter whether you’re on the national team or not because our game relies on our senses. The game that requires both strength and senses is boxing! How much do you get for each fight? I’ll pay you twice that. Please punch Leo’s face for me. Remember I’m your friend. I want to ask, for a beginner, what is the basic move? There are Western and Thai boxing. Which one you usually do (punch)? Both. Lucky for you that he didn’t say “punch you.” Please show us some moves. What about Thai boxing? Why don’t you demonstrate on P’ Ssing? Ssing, come on. That’s pretty good. Kick his neck. He’ll get back at you. Boxing is the sport we’ll integrate into our next mission today is called “Tub Jak” boxing. Muay Tub Jak is the kind of boxing that has dried Tub Jak leaves laid on the ring floor the boxers have to cover their eyes and use their ears to locate their opponents. I want to ask, how do Muay Tub Jak and Muay Thai and Western boxing differ? The main difference is that Muay Thai and Western boxing allow you to open your eyes But in Muay Tub Jak, you have to cover your eyes. Can you even box with your eyes closed? You have to use auditory sense. So the sense that we need to use in this game is our hearing? And then what happen after we close our eyes? You listen and determine where your opponent is. Then, you attack him. The dry leaves will make sound. This is a traditional sport. So now we have the basic knowledge about it Now we have to change it to School-Ranger style. Let’s check out the rules! Here’s the rule: everyone in the ring has to cover their eyes and walk on Tub Jak leaves. The Hunter team has to send 3 players. They will hold rubber hammers and wear shoes that make chicken sound. They will try to hit everyone from the Prey team. They have to hit as much as they can in 1 minute. But if you hit your own teammate, your teammate will also be eliminated. The score is the number of people in the Prey team you can hit in 1 minute. And the first Hunter team is the purple team. Why did you send those three? These three members have unique specialty. How? They have superior strength. But they have inferior brains. Wait, wait. So, they only know how to use force. We plan for them to punch everything in there. But just one thing, Frank, don’t punch your own teammates. But this game requires sense. But they have good sense. I believe in them. Gunsmile has good sense. Are you ready? Ask them No I’m asking you Of course, we’re ready. Purple team, make some noise! If you’re ready, then…. Go! Before we start, we have to spin them around to make them a little bit dizzy. Will they know which way to go home? And the Hunters have set off. Gunsmile has already fallen down. That’s the first hit! Jan is the first to be eliminated from this game. So is Toptap. Did you see that? he’s hitting his own teammate. Nanon, you’re eliminated. Let’s get back to the chaotic game. A game that requires strength like this is Gunsmile’s cup of tea. And Lee is the next one to leave the game. He’s coming this way. Who will be the next prey? And Leo is eliminated. The time is not up yet, so we have to keep hunting. Puwin is out. Keep on stepping. If you get away, you’re cool. If you don’t, you’re done with. Gunsmile is having a lot of fun. The remaining members of the green team are First, Gun, Drake, New, and Guy. And First didn’t make it. Purple team managed to hit 6 people. This time, the purple team are the preys and the yellow team are the hunters. Yellow team, let me ask why you send those three people? Among them is Tay Tawan. What were you thinking? P’ Tay has good principles. That is, P’ Tay is clever and has good sense. So, we think he’ll be able to hit some. What about Singto? We sent Singto because purple team has Krist. I’m telling you, he doesn’t even need to listen to the dry leaves. Just by smelling, Singto would be able to hit Krist. A familiar smell. Okay, then, if you’re ready. Yellow team, you ready? Let’s begin! And now, it’s time for yellow team to hunt. Purple team, brace yourself. The ones who have played before, remember the tricks. Tay looks like he’s about to hug someone. Be careful, Tay. Those are not New! And it seems like the preys already notice. Mek is the first one who gets eliminated. Did you see that? Frank got hit. So, he’s eliminated. Now, look this way, Krist didn’t avoid it in time, so it’s a bye-bye. Nanon follows close behind. And the history repeats itself. They’re hitting their own teammate. White hits Tay. So Tay is out. Yellow team still persists. Unrelenting. And the next one eliminated is Arm. Chimon follows close behind. Off didn’t make it either. Now the purple team only has Earth, Jen, and Gunsmile left. And Earth got hit next. Time’s up! Yellow team managed to hit 8 people. P’ Leo, it’s the green team’s turn to hunt. Why did you send those three? Well, we originally wanted to send Gun, but since Off is not among the preys, we decided not to. Puwin and Drake are young who are thirsty (for victory) So I sent them to hunt They are the three people with a lot of power. They are two kids with power. And New just has to look for Tay. The rest, let the two kids do it. Okay, if you’re ready, begin! After seeing purple and yellow team’s scores, the green team will be in a risky position if they don’t fight hard. Let’s see how this will go. They have set off. You have seen many examples, so, don’t mess up. As soon as it begins, White becomes the first to get eliminated. Followed closely by Fiat. Plustor is out. Don’t forget that our team’s motto is “thirst” so we have to hunt to the fullest Mook seems to be the next prey She’s looking left and right. And Mook got eliminated. Wait, Drake, that’s Puwin! He hits with full force. So, Puwin is out. Somebody, please take these two away. They keep hugging nonstop. Mon is out too. Now the remaining members of yellow team are Tay, Nicky, Ssing, Singto, and Neo. And Singto is the next one eliminated. Neo followed closely behind. And the loving couple in the middle finally have to part. Ssing is out. And the green team managed to hit 8 people. 8 is a familiar score to us, right? The yellow team and green team are tied. So we need a deciding final round. And the green team sends New, while the yellow team sends Tay. Wait, is this the war of “Kiss Me Again the Series”? The deciding game is very simple The person who hits the opponent’s head first will immediately win. Again, we start off by spinning around for dizziness. As soon as they begin, Tay hits, relentlessly. On the other hand, New is very calm and collected. This couple is really like Yin and Yang. (Opposite and complementary) They start to lure and attack. The hit misses. It doesn’t hit the head. They still hit relentlessly. They’ll probably fall apart after this. Every hit is so close that it makes everyone on edge. Tay increases the intensity of his attack. This is hard for New to counter. The audience are so nervous that they can’t sit still. New doesn’t give up and starts hitting back as intensely. They’re getting closer and closer to each other. And finally… Tay manages to hit New’s head. Therefore, the point goes to yellow team. And that is the end of the second game. Let’s see the result. The purple team got 6 hits. The yellow and green team both got 8 hits. So they played in the deciding match where the yellow team beat the green team. Therefore, the yellow team gets 2 points from this game. Green team gets 1 point. And purple team gets 0 points. In this week, the Rangers have completed two games And the leading team on the scoreboard is the yellow team who got a total of 4 points. Green team did not do badly and got 2 points. And at the bottom of the scoreboard is the purple team, who got no points. Since you seem not so confident, why don’t let the green team compete with the purple team? And you can just cheer for us from the stands. That’s too much. P’ Nicky, we shouldn’t tolerate this. You look down on us too much, Leo. How about this? The one who loses leaves this show. How about that? How about that? Say no, Leo. Say you don’t want that. Please say no. Please say no, because I might lose. So how about that? No I don’t want that. Very good.

100 comments

 1. #นนนชิม่อน
  #เตนิว
  #ออฟกัน
  #คริสสิงโต
  #เดรกเเฟรง

 2. ดูกี่ที…ก็ยังมองว่าครอบครัว GMM อบอุ่นและน่ารักอยู่เสมอ😊😊😊🤗🤗🤗

 3. หนูไม่โดดเชือกไม่โดดตึก
  หนูโดดโดดโดดพอหนูลมค่ะ
  อิอิเล่นแต่เกมค่ะ
  ผู้หญิงติดเกมค่ะแต่ไม่ได้ติดขนาดนั้นค่ะเชียทีมเหลืองทีมเขียวทีมม่วง😇

 4. เเค่เห็น นนนกะชิม่อน อยู่ด้วยกันก็พอเเร้ว555 เราเพิ่งมาดู

 5. วอนgmmเอาสคูลลิมปิก2019มาได้แล้วหนูอยากดู!!ป.ล.อยากดูatpเต้น555

 6. อร๊ายยยย เชียร์ทุกสี แต่เหลืองเป็นพิเศษนิดนึง

 7. เอ๊ะ!!..เดี๋ยวนะ..เราไม่ได้ตาฝาดใช่มั้ย!~~เราเห็นถุงเท้าของป่าปี๊กับพี่กันมันคู่กันนน!!~~💕💕อร้ายย!!~~5555 (แค่นี้ก็ชิป55)

 8. มีความพ่อลูก สิงโตเฟียต
  เเต่ม๊าคริสยุสีม่วง ถ้าอยู่ด้วยกันคนจะดีน่าดู#พีรญา

 9. Taynew hugged and my heart melted. They are all so funny 😂😂😂 it makes my stomach hurts and they keep on teasing all the ships 😂

 10. นนน ชิม่อน อยูาด้วยกันอร้ายย นักนางทั้งสอง

 11. #สีม่วงทางนี้
  เชียร์เพราะมีชิม่อนกะนนน..
  #รักชิม่อน นนน

 12. ที่ออฟให้ดูสีถุงเท้า เพราะต้องการจะสื่อว่าสีเดียวกับร้องเท้ากัน หรือป่าว

 13. ทีมเขียวสีเขียวสู้ๆ#ดู2019#เมื่อไหร่จะมีของ2019

 14. ตอนแรกไม่อยากจะดูเลยอยากดูแค่ป่าปี๊กับพี่กัน555

 15. เอาจริงๆนะ สงสัยเวลากล้องถ่ายไปทางผู้หญิงของสีม่วง ทำไมต้องคอยทำหน้าทำตายังงั้นตลอดเวลา ดูหลายรอบแล้วขัดตามากเลย ดูไม่ธรรมชาติเลย สงสัยมานานแล้ว

 16. ฉันหยุดขำลีตอนกระโดดเชือกไม่ได้เลยยยยยอะไรจะขนาดนั้น

 17. คริสเจนเค้าไม่ชิปอะขอโทด แต่ไม่ได้เบียดเรือนะ #คริสสิง #เตนิว #ออฟกัน

 18. 31.53 กูลั่น นนนน่ารักมว๊ากกกกกกก

 19. "Well, we originally wanted to send Gun, but since Off is not among the preys, we decided not to"

  "We sent Singto because purple team has Krist. I'm telling you, he doesn't even need to listen to the dry leaves. Just by smelling, Singto would be able to hit Krist. A familiar smell"

  "Tay looks like he's about to hug someone. Be careful, Tay. Those are not New"

  I totally live for these royal couples🤣🤣🤣

 20. ดูแล้วดูอีกใครเป่นเหมือนกันมั้งอ่ะ
  ##ออฟกัน##

 21. Es muy bueno, amo a todos los actores en especial a los que actuaron en novelas bl 😍😍😍😍 y aqui se unen toditos muy bueno (y yo nose ingles) como lo vi pues por el computador lo traducen a español automatico por si no sabian sirve de mucho jejej 😊😊

 22. #นนนชิม่อน
  #ออฟกัน
  กูติดคู่นี้

 23. พอเห็นพี่คริส กับพี่สิงโต คิดถึงSOTUS กับ อาทิตย์&ก้องภพ เลยอะ❣️❣️

 24. อยากให้2020มีพี่เลิฟ,พี่พรีม,พี่วิวเอาพี่เลิฟอยู่กับชิม่อน พี่พรีมอยู่กับนนน พี่วิวอยู่กับพี่เฟิร์ส

 25. สิงโต ครีส
  ออฟกัน
  นนน ชิม่อน
  เตนิว รักคู่นี้

 26. ชอบ#พีชิม่อนพี่นนน. #พี่ออฟพี่กัน. #พี่เตพี่นิว. อะไม่รุ้ตะเชียทีมไหนเลยเยิฟฟฟฟฟฟฟฟฟ😍😍😍😍😍ชอบ(พี่ออฟพี่กันมาค่ะ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *